192 роки пароплавству у Черкасах

Серія історичних дипломів «Наш край»

ДИПЛОМНА ПРОГРАМА «192 роки пароплавству у Черкасах»

дипломчик


В 1820 році в маєтку графа Воронцова, що в с. Мошни на Черкащині, був закладений, а в 1823 році спущений на воду перший на Дніпрі плоскодонний колiсний пароплав «Надєжда», який пройшов до Херсону, відкривши своїм рейсом судоходство в Черкасах і в подальшому — став першим комерційним судном в Чорноморському пароплавстві на маршруті Одеса — Херсон. В зв’язку з цією датою (192 роки зі дня першого судна по Дніпру через Черкаси), ГО «Черкаський міський радіоклуб» засновано диплом та організуються дні активності.

Положення днів активності радіоаматорів м. Черкаси та Черкаського р-ну Черкаської області та умови виконання диплому «192 роки пароплавству в Черкасах» в 2015 році.

Організатор: Громадська організація «Черкаський міський радіоклуб»;

Дата і час проведення: початок: 00-00 год. (Київський час) 17.10.2015 року — закінчення: 24-00год. (Київський час) 18.10.2015 року.

Для участі в днях активності запрошуються радіоаматори всіх країн.

Для отримання диплому «192 роки пароплавству в Черкасах» потрібно в період з 17 по 18 жовтня набрати 192 очки.

Радіоаматорам Черкас та Черкаського р-ну для отримання диплому «192 роки пароплавству в Черкасах» необхідно в дні активності провести не менше 50 радіозв’язків.

Нарахування очків:

QSO з радіостанціями Черкас СН-01, СН-02 та станціями Черкаського р-ну СН-24       – 40 очків.

Повторні зв’язки зараховуються на різних діапазонах та різними видами випромінювання. Нарахування очків на диплом «192 роки пароплавству в Черкасах» проводиться тільки в дні активності, тобто з 17 по 18 жовтня 2015р. Звіт в електронному виді в форматі Cabrillo, або в текстовых редакторах: Word, Excel, Блокнот — направляти на адресу: uy0ca@meta.ua; Звіт в паперовому виді, як виписку з апаратного журналу, направляти на поштову адресу: Омельчук Павло Іванович, а/с 56, м. Черкаси, 18001, Україна.  Останній термін надання звітів – не пізніше, ніж 18 листопада 2015р. за поштовим маркуванням.  В звіті, окрім даних про QSO та заявленої кількості набраних очків, має бути надана така інформація:

Свій позивний сигнал /латиною/, повністю — прізвище, ім’я та по-батькові, електронна адреса або повна поштова адреса з індексом /розбірливим почерком/.

Електронна версія диплому – безкоштовна, надсилається заявнику диплома на електронну адресу, вказану ним в звіті;

Паперовий повнокольоровий диплом можна отримати, оплативши 30гр. для заявників диплому з України та еквівалент 4$ USA — для заявників з інших країн.

Оплату вартості диплому та за його пересилку надсилати на адресу:

Омельчук Павло Іванович, а/с 56, м. Черкаси, 18001, Україна.


In 1820 the estate of Count Vorontsov that s. Moshny in Cherkasy region, was founded, and in 1823 launched the first in the Dnieper flat trailers ship «Nadezhda» held to Kherson, opening his flight Navigation in Cherkassy and later - the first commercial ship in the Black Sea Shipping Company on the route Odessa - Kherson. In connection with this date (192 years from the first day of vehicles across the Dnieper Cherkasy), PO «Cherkasy city radioklub« based Awards for this historic event and organized days of activity.

Rules days of activity and provided the Awards «192 years of  ship’s navigation in Cherkasy« in 2015. Organiser: PO «Cherkasy city radioklub»; Date and time of event: beginning: 00-00 hours. (Kyiv time) 10.17.2015 year — end: 24-00 hours. (Kyiv time) 10.18.2015 year. To participate in the activity days hams invited all countries. For Awards «192 years of shipping companies as Cherkasy» should be from 17 to 18 October to score 192 points. Charges points — QSO with stations of Cherkasy CH-01 and CH-02 stations Cherkassy district, CH-24 — 40 points.

Repeated communications recorded in different ranges and different types of radiation. Earning points for the Awards «192 years of  ship’s navigation in Cherkasy« is held only during the activity, ie from 17 to 18 October 2015. The report electronically in the format Cabrillo, or  Word, Excel, Notepad — send to the address: uy0ca@meta.ua The report in paper form, as an extract from the hardware log, send to the address: Omelchuk Pavel Ivanovich, a / c 56 m. Cherkasy, 18001, Ukraine. The deadline for reporting — no later than 18 November 2015 by postal markings. The report, in addition to data and claimed QSO number dialed points should be given the following information:
His call sign signal / Latin / fully — surname, name and patronymic, e-mail or complete mailing address with postal code / legible handwriting /.
The electronic version of the diploma — free, the applicant sent the diploma to the email address specified in his report;
Full-color paper Awards for the applicants in Europe and the world can be obtained by mail, pay the equivalent of $ 4.  Payment for awards and his transmittal sent to: Omelchuk Pavel Ivanovich, a / c 56 m. Cherkasy, 18001, Ukraine.